OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązujące w umowach zawieranych przez  ROPRO  Sp. z o.o.

 I WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów i zasady współpracy stron w zakresie dostaw wyrobów i świadczenia usług oferowanych przez Ropro Sp. z o.o. zwanej dalej Sprzedającym
 2. Sprzedający : Ropro Sp. z o.o. z siedzibą w Pile 64-920, ul. Kamienna 3
  1.             NIP 764-268-82-89
  2.             REGON 369265630
 3. Kupujący –osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 4. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Ropro Sp. z o.o. w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 5. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Ropro Sp z o.o. oraz na stronie internetowej ropro.pl
 6. Sprzedający działa zgodnie z ogólnie przyjętymi normami obowiązującymi dla świadczonych usług:
  1. W zakresie cięcia laserem wg ISO 9013 KLASA 1
  2. W zakresie gięcia wg ISO  2768-1  KLASA C
 7. Umowa zawarta z Kupującym może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z OWS. W takim przypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy w zakresie tych odmiennych postanowień.
 8. W razie sprzeczności między OWS a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne. W takim wypadku Strony zobowiązane są poinformować siebie nawzajem o stosowaniu regulaminów  i wzorców oraz o zachodzącej pomiędzy nimi sprzecznościach.
 9. Brak zastrzeżeń do OWS Sprzedającego w ciągu 24 godzin od dnia przesłania potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego, jest równoznaczne z ich akceptacją przez Kupującego

II ZAWARCIE UMOWY 

 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem, listownie).
 2. Wyroby są produkowane na podstawie indywidualnych zamówień. Kupujący dokonuje złożenia zamówienia, za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy Sprzedawcy, poczty elektronicznej bądź faksu.
 3. Zamówienie – oferta zakupu produktów/usług złożona przez Kupującego na piśmie, zawierająca co najmniej:
  1. Nazwę Kupującego -wraz z wskazaniem dokładnego adresu,
  2. Numer NIP Kupującego
  3. Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy,
  4. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem z oferty,
  5. Ilość zamówionego towaru,
  6. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
  7. Dodatkowo jeśli kupujący ma wymogi co do atestu  dotyczącego materiału, z którego wykonywane będzie złożone zamówienie, zobowiązany jest do przekazania takiej informacji przy składaniu zamówienia.
 4. Potwierdzenie –pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności, a w przypadku zleceń, dla których podpisywana jest odrębna umowa na wykonanie prac, potwierdzeniem zamówienia jest podpisana umowa przez Sprzedającego.
 5. W razie, gdy potwierdzenie zamówienia zawiera zmiany warunków określonych przez Kupującego, Umowa zostaje zawarta z momentem zatwierdzenia zmian przez Kupującego.
 6. W przypadku gdy zamówienie jest niekompletne Sprzedawca ma prawo żądać uzupełnienia brakujących elementów. W sytuacji gdy Sprzedawca zażądał uzupełnienia zamówienia, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie jest kompletne i zostanie zrealizowane.
 7. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi   kosztami, które    powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość   zamówienia.

III CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto w danej walucie, do których zostanie doliczony podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 2. W przypadku wskazania w ofercie Sprzedającego konieczności dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący, który przyjął ofertę zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie we wskazanym terminie (  terminie14 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia), chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy. Pozostała część ceny zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie wynikającym z faktury.
 3. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru od Sprzedającego, o czas dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedającego o gotowości towaru, Sprzedawca uprawniony jest do wystawienia faktury za realizację zlecenia Kupującemu.
 4. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty.
 5. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz Sprzedającego. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
 6. Termin płatności – dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów i rabatów na sprzedawane Wyroby i Usługi.

IV  ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
 2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego.
 3. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków.
 4. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
 5. Przekazanie Kupującemu produktu lub wykonanie usługi nie stanowi w żadnym wypadku przeniesienia praw autorskich lub praw własności przemysłowej przez Sprzedającego na rzecz Kupującego, ani udzielenia licencji w tym zakresie.
 6. Kupujący zapewnia, że przekazywanie informacji i dokumentacji Sprzedającemu
  w celu wykonania umowy, nie narusza praw własności intelektualnej ani przemysłowej osób trzecich.

V WARUNKI DOSTAWY

 1. Opóźnienie Sprzedawcy z dostawą towaru nieprzekraczające 14 dni nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. Miejscem dostawy Wyrobów jest miejsce wskazane przez Kupującego, spełniające warunki minimalne, umożliwiające swobodny dojazd oraz (gdy jest to przedmiotem umowy) swobodny montaż urządzeń.
 3. Jeżeli Kupujący dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, za miejsce dostawy uważa się siedzibę Sprzedawcy.
 4. Potwierdzenie wydania Wyrobów następuje na dokumencie WZ, liście przewozowym, ewentualnie na podstawie innych dokumentów wymaganych przez Kupującego bądź Sprzedającego.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów.
  W przypadku stwierdzenia niezgodności, Kupujący postępuje zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VI niniejszego dokumentu.
 6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go osobie upoważnionej do odbioru wyrobu przez Kupującego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
 7. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika, opóźnienia w realizacji dostaw jeżeli są one spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, np. nieterminową dostawą przez dostawców Sprzedawcy, zdarzeniami siły wyższej, itp. (do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne itp.)

VI RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI, REKLAMACJE

 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że w odrębnych umowach z Kupującym określono inaczej.
 2. Sprzedawca gwarantuje, że towar sprzedany Kupującemu jest należycie wykonany, sprawdzony i nadaje się do użytku zgodnie oraz spełnia warunki techniczne i jakościowe zgodnie z wymaganiami Kupującego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania odbioru jakościowego i ilościowego. Pod pojęciem odbioru jakościowego oraz ilościowego rozumie się stwierdzenie zgodności rodzaju i ilości dostarczonych wyrobów z umową oraz ocenę stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia wad Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o wadach w terminie 5 dni od dnia ich wykrycia. W razie uchybienia w/w terminom, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
 4. W razie zgłoszenia wad/wady z zachowaniem terminów wskazanych w pkt. 3 Kupujący powinien dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisemnej. Zgłoszenie powinno zawierać opis wady oraz załączniki umożliwiające ocenę reklamacji przez Sprzedającego, np. zdjęcia produktu, dokument WZ itp.
 5. Reklamacje muszą zostać rozpatrzone w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego. W szczególnych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w tym czasie, Sprzedający zobowiązany jest do ustalenia nowego terminu.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca może według swojego uznania wymienić towar na nowy lub wadę usunąć.
 7. Zwrot towarów przez Kupującego następuje jedynie po uprzednim powiadomieniu Sprzedającego oraz po uzyskaniu jego potwierdzenia.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady wyrobu będące następstwem:
  1. użycia i eksploatacji produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, dokumentacją ( w tym DTR), z zaleceniami Sprzedającego,
  2. niewłaściwego montażu i/lub konserwacji;
  3. dokonania przeróbek lub modyfikacji bez zgody Sprzedającego;
  4. samowolnego usuwania wad przez podmioty inne niż Sprzedający, w tym powierzenia przez Kupującego usuwania wad osobom trzecim.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 2. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
 3. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.